Vedtægter

Vedtægt for Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a. (VSVF)

Vedtægterne kan hentet som PDF fil her

INDHOLD
§ 1. Navn og hjemsted
§ 2. Formål
§ 3. Andelshavere
§ 4. Andelshavernes rettigheder
§ 5. Andelshavernes forpligtelse
§ 6. Udtræden af selskabet
§ 7. Levering til ikke-andelshavere (købere)
§ 8. Anlæg
§ 9. Ledninger over privat grund
§ 10. Indskrænkninger i vandleverancen
§ 11. Generalforsamling
§ 12. Stemmeret og afstemninger
§ 13. Bestyrelsen
§ 14. Tegningsret
§ 15. Regnskabet
§ 16. Opløsning
§ 17. Ikrafttræden

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vallensbæk Strands Vandforsyning a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Vallensbæk kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde, jvnf. Vallensbæk Kommunes vandforsyningsplan, med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3 Andelshavere

Selskabets andelshavere er grundejere – inden for værkets forsyningsområde - som har underskrevet optagelseserklæring, samt betalt andels- og anlægsbidrag i henhold til regulativ og takstblad.
Ved ejerskifte overgår den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser til den nye ejer.
Underskrevet overtagelseserklæring med nye ejers navn og adresse skal indleveres til selskabet.
I ejendomme med ejerlejligheder skal der tinglyses en utvetydig bestemmelse om, at ejerforeningen står som forpligtet over for andelsselskabet, og ejerforeningen anses herefter som andelshaver efter bestemmelserne i nærværende vedtægt samt regulativ og takstblad.

§ 4 Andelshavers rettigheder

Selskabets andelshavere har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Andelshavernes forpligtelser

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt en andelshaver sælger eller på anden måde afstår sin egendom er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende overtagelseserklæring indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Restance til selskabet samt ny ejers vægring ved at overtage den tidligere ejers gæld efter § 3, stk.2 kan medføre lukning og plombering af vandforsyningen til den pågældende ejendom.
Omkostningerne ved genåbning pålignes den nye ejer i.h.t. gældende takstblad.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske - ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.) ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens andelshavers andel af selskabets gæld skal indbetales,
Ved udtræden af selskabet kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af andelshaveren.

§ 7 Levering til ikke-andelshavere (købere)

Institutioner, som iflg. Deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere, vil - mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativets bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårerne for sådanne vandleverancer.

§ 8 Anlæg

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt forsyningsledninger. For andelshavere, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, jvf. Regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl stikledning med evt. stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.
Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

§ 9 Ledninger over privat grund

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme.
Såfremt der ved arbejdet forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for en andelshaver at føre sin stikledning over en anden andelshavers grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10 Indskrænkninger i vandleverancen

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.
Hverken andelshavere eller købere, der aftager vand iflg. §7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jvf. i øvrigt regulativets bestemmelser.
Forsyningen af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt jvf. Regulativet.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

§ 11 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 4 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver eller ved avertering i 2 lokalblade.
Forslag til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling foretages flg.:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Forslag til honorar samt oversigt over det seneste års honorar skal fremgå af indkaldelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af andelshaverne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen. Indkaldelsen skal sammen med dagsordenen udsendes til alle andelshavere.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12 Stemmeret og afstemninger

Der kan afgives en stemme på hvert andelsbevis. Uden fuldmagt indehaves stemmeretten af den som har underskrevet optagelses/overtagelseserklæring (eller dennes ægtefælle). Hvis optagelses-/overtagelseserklæringen er underskrevet af flere, kan disse deltage i generalforsamlingen, men kun een af disse kan stemme. Stemmeretten udøves af den, hvis navn står forrest på andelsbeviset eller en af denne ved skriftlig fuldmagt udpeget repræsentant. Alle andelshavere kan i øvrigt benytte skriftlig fuldmagt. Ingen kan udover sin egen stemme repræsentere mere end 1fuldmagt. Enhver andelshaver kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.
Købere af vand i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. Formand og kasserer vælges særskilt og afgår skiftevis.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen. Bestyrelsen antager en statsautoriseret/registreret revisor. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede årsregnskab, og bestyrelsen forelægger tillige et budget for indeværende år samt næstfølgende år samt sammenligningstal for de sidste 2 regnskabsår.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

§ 14 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen.

§ 15 Regnskabet

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af den af generalforsamlingsvalgte revisor samt af en af bestyrelsen antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
Den af bestyrelsen og revisorerne underskrevne årsrapport udsendes ikke generelt, men skal være tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside 14 dage forinden generalforsamlingen.
Andelshavere uden adgang til Internet kan ved henvendelse til selskabets administration få tilsendt et eksemplar.

§ 16 Opløsning

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 17 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerede generalforsamling den 29. Juli 1935, ændret på generalforsamlingen den 3. Juni 2002, 16. september 2008, samt på ekstraordinær generalforsamling 23. oktober 2012.