Takstblad

Takstblad 2020

( * markerede beløb er uden moms) ekskl. moms incl. moms
A. Optagelse af andelshavere
1. Andelsbidrag *9.500 kr.
B. Anlægsbidrag pr. bolig / lejemål
1. Tilslutningsafgift ved udlejning / ejerlejligheder 2.400 kr. 3.000 kr.
2. Anlæg af hovedledninger efter regning + 5%
3. Anlæg af forsyningsledninger efter regning + 5%
4. Anlæg af stik- og jordledninger samt målerbrønde (evt. stophane) efter regning + 5%
5. Evt. deklarationer efter regning
Jordledning inden for skel anlægges, ejes og vedligeholdes af andelshaver.
C. Driftsbidrag
1. Vandafgift pr. m3 for andelshavere 9,75 kr. 12,19 kr.
2. Bolig-/erhvervsafgift pr. bolig / lejemål 480 kr. 600 kr.
3. Vandafgift pr. m3 for ikke-andelshavere 12,75 kr. 15,94 kr.
4. Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (miljøafgift) (6,18 + 0,19= 6.37) 6,37 kr. 7,96 kr.
D. Gebyrer
1. Ejerskifte- og udlejningsgebyr 500 kr. 625 kr.
2. Genoplukningsgebyr efter lukning p.g.a. restance (se note) 500 kr. 625 kr.
3. Gebyr for 1. Rykkerskrivelse *100 kr.
4. Gebyr for 2. Rykkerskrivelse *100 kr.
5. Gebyr for måleraflæsning ved VSV's foranstaltning p.g.a. manglende selvaflæsning eller fejlindberetning samt
gebyr for manglende overholdelse af varslet aftale i forbindelse med målerudskiftning
*360 kr.
6. Byggevandsgebyr 500 kr. 625 kr.
7. Søgning i offentlige registre 360 kr. 450 kr.
8. Rente ved overskreden betalingsfrist Morarente efter Nationalbankens regler
9. Særafgift ved vandspild (vedtægternes § 10) 1.000 kr. 1.250 kr.
10. Syn af regn- og genbrugsvandsinstallationer 500 kr. 625 kr.
11. Søgning og frilægning af stophaner faktureres efter medgået tid
12. Forespørgsel fra advokater og ejendomsmæglere samt for fremsendelse af ekstra kopier- forudbetales 360 kr. 450 kr.
Om straffebestemmelserne i øvrigt
henvises til regulativets § 19.
Ovenstående driftsbidrag er godkendt af Kommunalbestyrelsen for Vallensbæk Kommune.

ad D,2 + dækning af faktiske omkostninger ved lukning og genåbning af vand

TAKSTBLAD 2020